Blogs

Auteur(s)

Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de huidige nationale gedragsregels met betrekking tot de wachtplaatsen voor en tijdens het schutten van zogenoemde kegelschepen. Dit zijn schepen die zijn beladen (of beladen geweest) met bepaalde soorten gevaarlijke stoffen.

Auteur(s)

 

Luchtfoto Shell Moerdijk 

Auteur(s)

In 2006 heeft het Ministerie van Verkeer & Waterstaat en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen uitgebracht. De nota moet een toekomstvaste oplossing voor de borging van veiligheid bij toenemende ruimtelijke ontwikkelingen en toenemende transporten van gevaarlijke stoffen bieden.

Basisnet

Auteur(s)

mcs. "Duricha"

Afgelopen zondag 3 juni jl. werd het nieuwe containerschip “Duricha” door de Inspectie Verkeer & Waterstaat tezamen met de Waterpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten stilgelegd bij de Kreekraksluizen (Schelde-Rijnkanaal).