Blogs

Auteur(s)

De eerste officiële multilaterale ADN-overeenkomst (M001) tussen Duitsland en Nederland is voor een tweede keer verlengd, tot medio 2013, via multilaterale overeenkomst M006. Dit keer dus voor een halfjaar. Duitsland en Nederland habben eind 2010 de M001 ondertekend, vorig jaar de M003, en nu dus de M006. Deze M003 zorgde voor de verlenging tot eind 2012. Deze multilaterale overeenkomsten betroffen afwijkende bepalingen over de taal waarin vervoersdocumenten opgesteld moeten worden en waarin de documenten aan boord moeten zijn gesteld.

Auteur(s)

Zoals in de onlangs verschenen whitepaper te lezen was, zijn er wijzigingen in het ADN 2013 ten aanzien van de indeling van UN 3082 in tabel C. Dit naar aanleiding van een eerder gevoerde discussie rondom het CONCAWE-onderzoek (CONservation of Clean Air and Water in Europe) naar de indelingscriteria van diverse stromen van zware olie.

Auteur(s)

Het aantal doden en gewonden in de binnenvaart neemt al enkele jaren toe. In 2011 was sprake van 24 doden en 74 gewonden. Het CBRB heeft kennisgenomen van de Staat van de Transportveiligheid 2011 (vroeger: Veiligheidsbalans), welke eerder deze week door de inspectie van IL&T gepubliceerd is.

Een recente ontwikkeling binnen het ADN is een interpretatie-kwestie. Zoals bekend vindt tijdens het laden en lossen van de ladingtanks van gesloten tankschepen met zogenaamde "open stoffen" drukvereffening plaats. Dit gebeurt door gebruik te maken van het al dan niet gemanipuleerde snelafblaasventiel. Het doel is te voorkomen dat er tijdens het laden een overdruk en tijdens het lossen een onderdruk in de betreffende tanks ontstaat. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart wijst manipulatie van het overdrukventiel van de hand.

Auteur(s)

Op 17 september is in Bonn een internationale Ronde Tafel georganiseerd door de lidstaten van het CDNI-verdrag (Scheepsafvalstoffen). Daar is er uitvoerig gesproken over nut en noodzaak van het reguleren van de ladingdampen die vrijkomen in de petrochemische logistieke keten. Eind april heeft Duitsland een verdergaand ontgassingsverbod afgekondigd, waardoor UN 3475 en UN 1268 in feite in hetzelfde regime vallen als de benzinerichtlijn, die per 2006 in de binnenvaart van kracht geworden is. Een algemeen ontgassingsverbod is in Belgie al geruime tijd van kracht.