Voorlopig geen routeringsbesluit spoorvervoer

Print     PDF

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer over het Verslag Basisnet 2017 en de aanpak Basisnet spoor.

Veiliger

Voor de modaliteiten Weg en Water zijn er geen bijzonderheden. Verreweg het meeste vervoer van gevaarlijke stoffen gaat via buisleidingen en binnenvaart. Zo’n zes procent gaat over de weg en het spoor. Dit kabinet wil het vervoer per spoor stimuleren, want dit is veiliger dan over de weg, het is duurzaam en past daarmee goed in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving, aldus Van Veldhoven.

Balans

Basisnet is destijds speciaal ontworpen met als doel een balans te creëren tussen drie belangen: de veiligheid van omwonenden, de economische noodzaak van het vervoer en het belang van ruimtelijke ordening. Deze balans geldt voor zowel weg, water als het spoor. De ervaringen tot nu toe met het vervoer over de weg en via het water laten zien dat de filosofie achter Basisnet werkt. Maar er zijn bij het ontstaan van Basisnet aannames gedaan waardoor die balans op het spoor (nog) niet is gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in overschrijdingen van de risicoplafonds. Van Veldhoven licht toe hoe ze in samenwerking met de decentrale overheden en de sector tot een hernieuwde balans wil komen.

Routeringsbesluit

Deze aanpak kent drie elementen: maatregelen voor de korte en middellange termijn, voorbereiding op het aanpassen van risicoplafonds en de mogelijkheid van het nemen van een routeringsbesluit. In het concept-routeringsbesluit van de vorige staatssecretaris wordt het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen over de trajecten Amersfoort - Deventer en Eindhoven - Venlo verboden, met als doel het verschuiven van dit vervoer naar de Betuweroute. Van Veldhoven heeft besloten op dit moment geen routeringsbesluit te nemen. Ze wil deze maatregel echter niet uitsluiten voor de toekomst, mocht op basis van de geringe voortgang de balans in Basisnet niet gerealiseerd worden. Voor nu ziet ze – met de te nemen maatregelen en de voorbereiding van het aanpassen van de risicoplafonds – voldoende mogelijkheden om de overschrijdingen tegen te gaan en tot een robuust Basisnet te komen. Een routeringsbesluit is niet noodzakelijk om dit te bereiken en is bovendien geen structurele oplossing. Met een routeringsbesluit wordt immers een (tijdelijk) verbod gerealiseerd op de hierboven genoemde routes, aldus de staatssecretaris.

Registratie

Verder meldt Van Veldhoven dat de registratie van gevaarlijke stoffen op emplacementen opnieuw verbeterd is, en in december van het vorig jaar 92 procent bedroeg. Om in de toekomst alle wagons met gevaarlijke stoffen volledig correct te registreren, is er een pilot uitgevoerd met een combinatie van baansensors met slimme camera’s op emplacementen. Hier zijn positieve resultaten mee behaald. Op basis van deze uitkomsten heeft de staatssecretaris ProRail gevraagd om in samenwerking met marktpartijen de techniek met baansensors en slimme camera’s op emplacementen verder te ontwikkelen. Zodra deze techniek uitontwikkeld en beschikbaar is, zal deze op alle emplacementen worden ingezet waar met gevaarlijke stoffen gerangeerd wordt. Dit traject vraagt, na de uitontwikkeling van de techniek, zeker twee - drie jaar, vanwege de omvangrijke implementatie op alle emplacementen met gevaarlijke stoffen, aldus de staatssecretaris.