Nieuws

De Europees agentschap voor chemische stoffen Echa heeft een niewe editie van de 'Gids over veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario’s' in 23 talen gepubliceerd. Deze gids is bedoeld om gebruikers te helpen bij het voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van de Reach- en CLP-verordeningen: leveranciers en ontvangers van veiligheidsinformatiebladen worden geholpen deze informat

De Provincie Gelderland reageert op haar website op de berichten in de media en de politiek over varend ontgassen.

In de in april 2018 gepubliceerde PGS 31 (voor opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties) versie 1.0 zijn vijf tekstuele fouten geslopen, die gecorrigeerd worden met PGS 31 versie 1.1. Het gaat om het volgende: 

De afgelopen weken is de problematiek van het varend ontgassen in de binnenvaart veelvuldig in het nieuws geweest. Naar aanleiding daarvan hebben verschillende partijen (CDA, PvdD, SP) Kamervragen en schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft aan Oiltanking Terneuzen een door hen gevraagde vergunning verleend voor een proefneming met het ontgassen van schepen. Dit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze zomer heeft Oiltanking Terneuzen een omgevingsvergunning aangevraagd voor een proefneming met het purgen (ontgassen) van vijftien binnenvaartschepen.