Nieuws

De aanvragen voor de uitbating van een fumigatiezone in het havengebied van Antwerpen moeten ingediend worden vóór 31 maart 2007. Vanaf 1 mei 2007 mogen containerbegassingen enkel uitgevoerd worden op door de havenkapitein-commandant erkende fumigatiezones die aan alle voorwaarden, opgelegd in het fumigatieregelement, voldoen.

Het chemisch bedrijf Microchemie in Europoort mag onder voorwaarden jaarlijks maximaal 60.000 ton ammoniak per spoor vervoeren op het traject Rotterdam - België. Dat is afgesproken met het Ministerie van VROM, provincie Zuid-Holland en de milieudienst Rijnmond.

De Brabantse risicokaart zal later dan verwacht op internet worden gepubliceerd, omdat nog niet aan alle voorwaarden en eisen is voldaan. In Brabant wordt gewacht op het moment dat de wijziging in de wet over de effectafstanden is afgerond en 70 procent van de gegevens op de Brabantse risicokaart is aangeleverd. De publicatie van de risicokaart zal op zijn vroegst medio 2006 plaatsvinden.

25 verschillende branches werken aan het actieplan van het programma VASt: veiliger werken met gevaarlijke stoffen. Het programma VASt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers, om het werken met gevaarlijke stoffen in de praktijk veiliger te maken.

De Nederlandse chemische industrie werkt veiliger, produceert schoner en gaat efficiënter met energie om. Voor het merendeel van de 74 aangemerkte stoffen behaalde de sector al de reductiedoelstellingen die voor 2010 gesteld zijn. Dat blijkt uit het Responsible Care Rapport van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) over 2004.