Opslag

 
Aan de opslag van gevaarlijke stoffen zijn allerlei eisen gesteld. De opslagvoorzieningen voor (verpakte) gevaarlijke stoffen in een bedrijf moeten voldoen aan eisen die gepubliceerd zijn in PGS 15. De PGS 15 geeft richtlijnen over de manier van (tijdelijke) opslag van verpakte gevaarlijke stoffen over brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. PGS 15 heeft tot doel een referentiekader te zijn voor algemene regels, vergunningverlening en toezicht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het toezicht op de naleving van arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving en, voor zover van toepassing, voor de aanwijzing van bedrijfsbrandweren in het kader van artikel 31 Wet op de veiligheidsregio’s.

 

Het werkterrein van PGS 15
PGS 15 is van toepassing op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Hieronder vallen ook gasflessen en spuitbussen. Tevens is een hoofdstuk opgenomen voor opslag van containers die gevaarlijke stoffen bevatten. Ook is een apart hoofdstuk opgenomen voor de tijdelijke opslag (overslag) van verpakte gevaarlijke stoffen. Voor het begrip gevaarlijke stof worden de indelingscriteria van de vervoerswetgeving (ADR) gehanteerd.                                     

Welke bedrijven hebben met PGS 15 te maken?
Nagenoeg elk bedrijf met een vaste locatie (‘inrichting’) valt onder de werkingssfeer van de Wabo. Afhankelijk van het soort bedrijf en de omvang moet een milieuvergunning worden aangevraagd, dan wel moet worden voldaan aan de bepalingen uit het Activiteitenbesluit.
 

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de PGS richtlijnen kunt u contact opnemen met de helpdesk van InfoMil. Voor procesmatige vragen kunt u contact opnemen met het PGS projectbureau. 

 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Vragen en antwoorden - PGS 15 

Wat is PGS 15, wat is het werkterrein en moet je als bedrijf precies doen wat er in PGS 15 staat? Alle relevante kwesties rondom PGS 15 worden hieronder in ruim 120 vragen beantwoord.

Vragen en antwoorden  - Aan de slag met PGS 15 
(Bron: Aan de slag met PGS 15, redactie M. Korteweg Maris, P. Pasveer, J.A.S.J. Razenberg, Sdu Uitgevers 2016)

 

Op- en overslag (Basisboek Chemische Veiligheid)

Op- en overslag van gevaarlijke stoffen in Nederland nader toegelicht: Op- en overslag (Basisboek Chemische Veiligheid)

(Bron: Basisboek Chemische Veiligheid, J. Zawierko, D. Arentsen, R. Visser, M. Hanenbergh, P. van Beek, Sdu Uitgevers 2018)

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de PGS richtlijnen kunt u contact opnemen met de helpdesk van InfoMil. Voor procesmatige vragen kunt u contact opnemen met het PGS projectbureau.