Opslag

 
Aan de opslag van gevaarlijke stoffen zijn allerlei eisen gesteld. De opslagvoorzieningen voor (verpakte) gevaarlijke stoffen in een bedrijf moeten voldoen aan eisen die gepubliceerd zijn in de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen. 

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

PGS 15 geeft richtlijnen over de manier van (tijdelijke) opslag van verpakte gevaarlijke stoffen over brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. PGS 15 heeft tot doel een referentiekader te zijn voor algemene regels, vergunningverlening en toezicht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het toezicht op de naleving van arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving en, voor zover van toepassing, voor de aanwijzing van bedrijfsbrandweren in het kader van artikel 31 Wet op de veiligheidsregio’s.

Opslag van vloeibare stoffen

Voor de opslag van vloeibare brandstoffen in een tankinstallatie zijn PGS 28 en/of PGS 30 van toepassing voor zover de opslag valt binnen de respectievelijke toepassingsgebieden van deze richtlijnen. Voor de opslag van brandbare vloeistoffen in een opslagtank met een inhoud groter dan 150 m3, is PGS 29 van toepassing. PGS 29 is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen opslagtank waarvan de bodem gedurende de gehele levensfase van de tank op een fundering rust. Het betreft opslag onder atmosferische druk van brandbare vloeistoffen. PGS 31 gaat over diverse types opslagtanks, namelijk tanks met een vlakke bodem, met een bolle bodem, verticale en horizontale tanks, stalen, kunststof thermoplastische en kunststof thermohardende tanks, en enkel- en dubbelwandige tanks. De opslag van al dan niet brandbare gevaarlijke chemische vloeistoffen in een tankinstallatie valt, voor zover niet binnen het toepassingsgebied van PGS 28 of PGS 30, binnen dat van PGS 31. 

Vragen en antwoorden - PGS 15 

Wat is PGS 15, wat is het werkterrein en moet je als bedrijf precies doen wat er in PGS 15 staat? Alle relevante kwesties rondom PGS 15 worden hieronder in ruim 120 vragen beantwoord.

Vragen en antwoorden  - Aan de slag met PGS 15 
(Bron: Aan de slag met PGS 15, redactie M. Korteweg Maris, P. Pasveer, J.A.S.J. Razenberg, Sdu Uitgevers 2016)

Op- en overslag (Basisboek Chemische Veiligheid)

Op- en overslag van gevaarlijke stoffen in Nederland nader toegelicht: Op- en overslag (Basisboek Chemische Veiligheid)

(Bron: Basisboek Chemische Veiligheid, J. Zawierko, D. Arentsen, R. Visser, M. Hanenbergh, P. van Beek, Sdu Uitgevers 2018)

 

      Contact

      Voor inhoudelijke vragen over de PGS richtlijnen kunt u contact opnemen met de helpdesk van InfoMil. Voor procesmatige vragen kunt u contact opnemen met het PGS projectbureau.