Milieu

Chemours is van plan om circa € 75 miljoen te investeren in de fabriek in Dordrecht, met als doel een significante verlaging van alle emissies van organische en gefluorideerde stoffen. Chemours beoogt een reductie met 99 procent van de totale GenX-emissies tegen het einde van 2020, in vergelijking met de emissieniveaus van 2017.

Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) heeft Kamervragen beantwoord over het bericht 'Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond'.

De omgevingsvergunning van Chemours wordt verder aangescherpt. Vandaag, 25 juli 2018, publiceert de DCMR, namens de provincie Zuid-Holland een ontwerp-beschikking. Hierin is opgenomen dat de lozing op het riool, de indirecte lozing, van de stof FRD 903, een stof die vrijkomt bij het GenX proces, wordt teruggebracht van 2035 kg naar 148 kg per jaar.

Producenten van blendstocks en handelaren die benzine en diesel voor West-Afrika of stookolie voor zeeschepen mengen, voldoen niet aan Europese regels voor chemische stoffen, aldus de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij beschrijven niet welk risico mens en milieu lopen bij gebruik van hun brandstoffen. Zij melden niet of onvoldoende wat er in zit.

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) hebben het rapport 'Afvalstromen van Chemours' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit betreft het onderzoek naar de verwerking van afvalst

In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Van Nieuwenhuizen (I&W) op het artikel 'Smerige praktijken van de scheepvaart' in de Telegraaf. Zij deelt niet de suggestie van de Telegraaf dat er systematisch smerige praktijken - het lozen van kankerverwekkende stoffen op zee - in de scheepvaart plaatsvinden.

Er komt een landelijk ontgassingsverbod voor binnenvaarttankschepen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat de internationale afspraken hiervoor halverwege 2020 in Nederland ingevoerd zijn. Er wordt een taskforce opgericht om samen met het bedrijfsleven de invoering van dit nationale ontgassingverbod soepel te laten verlopen.

De Tweede Kamer heeft de samenwerkingsovereenkomst Sanering voormalig Thermphos-terrein gepubliceerd. Dit is het terrein van de vroegere fosforfabriek Thermphos, die in 2012 failliet is gegaan. De overeenkomst is opgesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, Zeeland Seaports Beheer en Van Citters Beheer.

Ook in Flevoland wordt een verbod ingesteld op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende koolwaterstoffen in de binnenvaart. Dit is gebeurd bij het voorstel van Provinciale Staten voor de vaststelling van de zesde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving (VFL) 2012.

In een brief aan de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) in op de documentaire Beerput Nederland, op 4 december 2017 uitgezonden op NPO2. Ze gaat in op de volgende onderwerpen: