Onderzoek

De Recherche SZW heeft bij een fabriek in Emmen administratie en meetrapporten in beslag genomen. Het bedrijf wordt verdacht dat zij werknemers heeft blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde. Het strafrechtelijk onderzoek door de Recherche SZW gebeurt in opdracht van het Functioneel Parket.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd naar de vergunningverlening en het toezicht van de provincie Zeeland op Van Citters Beheer BV. Dat is het bedrijf dat de sanering uitvoert van de failliete fosforfabriek Thermphos in Vlissingen. Conclusie is dat de provincie op een aantal onderdelen haar milieutaken niet volgens de regels heeft uitgevoerd.

Tussen 2004 en 2012 werkten mensen met een uitkering op het tROM-terrein van NS/NedTrain in Tilburg. Daarbij kwam misschien een schadelijke hoeveelheid chroom-6 vrij. De gemeente Tilburg is dat gaan onderzoeken, maar gaat nu elke betrokkene vijfhonderd euro betalen vanwege het uitlopen van het onderzoek naar chroom-6 en de arbeidsomstandigheden bij tROM.

De Rekenkamercommissie heeft, ondersteund door Berenschot, onderzoek uitgevoerd naar risicocommunicatie rond spoorvervoer van gevaarlijke stoffen rond 's-Hertogenbosch. Daaruit blijkt dat risicocommunicatie over het goederenvervoer per spoor weinig tot geen aandacht heeft van college en gemeenteraad in ’s-Hertogenbosch.

De Ondezoeksraad voor Veiligheid heeft de Rapportage Ongevallen Scheepvaart mei - november 2017 gepubliceerd. Uit de scheepvaartongevallen die OvV heeft onderzocht, blijkt dat menselijk handelen vaak een van de oorzaken is van een ongeval, maar soms ook ongevallen voorkomt. Deze rapportage staat in het teken van de meest voorkomende mensgerelateerde risicofactoren.

In opdracht van de directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Capgemini onderzoek gedaan naar de werking in de praktijk van het wettelijk kader en onderliggende regels (Arbowet, Arbobesluit, Wbp, WGBO) ten aanzien van regist

De voorzitter van de VBM (vakbond voor burger en militair defensiepersoneel), Jean Debie, heeft op 31 januari in Nieuwsuur gepleit voor een nader onderzoek bij de hele krijgsmacht naar het veiligheidsbeleid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De regio Midden-Limburg (Samenwerkingsverband IJzeren Rijn), de gemeente Venlo en de provincie Limburg hebben gereageerd op een Vlaamse haalbaarheidsstudie naar een goederenverbinding per spoor tussen de haven van Antwerpen via Weert, Roermond en Venlo, naar het Duitse Ruhrgebied.

Defensie heeft van een onbekend aantal (oud)-defensiemedewerkers de 'persoonsregistratie-formulieren gevaarlijke stoffen' verwijderd uit hun personeelsdossiers. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla, het onderzoeksprogramma van de VARA. Het gaat om (oud)-medewerkers die op de vliegbases van Twente, Soesterberg en Gilze-Rijen met het kankerverwekkende chroom-6 verf werken of hebben gewerkt.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft gereageerd op de documentaire Beerput Nederland  van 2Doc. In deze documentaire is de suggestie gewekt dat de Rotterdamse haven het illegaal mengen van brandstoffen zou faciliteren.